اعتصاب واحد، قلب تپنده تهران

کمیته اجرائی اتحاد سوسیالیستی کارگری

هفتم بهمن ٨٤


رژیم اسلامی برای جلوگیری از اعتصاب روز شنبه کارگران شرکت واحد که سه خواست انعقاد قرارداد دسته جمعی ششم، برسمیت شناختن سندیکا و آزادی اسانلو را دارند، دستگیری کارگران مبارز شرکت واحد را گسترش داده است. ابراهیم مددی، سید منصور حیات غیبی، سعید ترابیان، سید داود رضوی، عبدالرضا تراضی و علی داده حسین، 6 نفر از اعضای هیات مدیره سندیکا هستند که دیروز 5 شنبه به دادگاه احضار و همانجا دستگیر شدند. دستگیری رهبران و فعالین سندیکا در کنار جایگزینی پاسداران و بسیجی ها با رانندگان اعتصابی از جمله اقدامات رژیم اسلامی برای شکستن اعتصاب کارگران شرکت واحد است.

ما حمایت قاطع خود را از اعتصاب روز شنبه کارگران شرکت واحد اعلام می داریم. ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور اسانلو و کلیه دستگیرشدگان روزهای اخیر هستیم. وقایع چند ماهه اخیر باید به رژیم اسلامی نشان داده باشد که کارگران واحد، این سندیکا را تشکل خود می دانند و کارفرما هیچ چاره ای جز برسمیت شناختن آن ندارد. از نظر جنبش کارگری ایران و به این اعتبار همچنین نزد تشکلهای کارگری در دیگر کشورها، تنها منتخبین این سندیکا هستند که حق دارند کارگران شرکت واحد را در هر مذاکره ای با کارفرما نمایندگی کنند.

اکنون چاقوکشان شوراهای اسلامی مطابق وظیفه قانونیشان برای شکستن اعتصاب روز شنبه کارگران شرکت واحد وارد عمل شده و زیر نظر شهردار سردارشان و در کنار برادران پاسدار و بسیجی سازمان یافته اند. بی هیچ شکی در جناح مقابل هم، فعالین جنبش کارگری و سوسیالیستی، و نیروهای آزادیخواه و شریف هم برای هر نوع دفاع مقدوری از کارگران و اعتصابشان خود را آماده کرده اند.

پیروز باد اعتصاب کارگران شرکت واحد
کمیته اجرائی اتحاد سوسیالیستی کارگری
هفتم بهمن 84


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com