کارگران واحد کمر راست خواهند کرد

کمیته اجرائی اتحاد سوسیالیستی کارگری

دهم بهمن ١٣٨٤


عوامل رژیم اسلامی با یورش وحشیانه به کارگران شرکت واحد در هشتم بهمن، برگ سیاه دیگری بر کارنامه سراسر ننگین خود علیه جنبش کارگری افزودند. با سرکوب هشتم بهمن، جنبش کارگری ایران یکی از تاریکترین روزهای خود را با بغضی در گلو و نفرتی بی پایان نسبت به رژیم اسلامی سپری کرد تا راه به آینده ای روشن و تابناک را بگشاید. در جریان حمله نیروهای اطلاعاتی، سپاه ارتجاع، اوباشان بسیج و چاقوکشان شورای اسلامی که از نیمه های شب به خانه های فعالین اعتصاب آغاز شد، صدها کارگر شرکت واحد کتک خوردند و دستگیر شدند، همسرانشان همراه با کودکان خردسالشان به گروگان گرفته شدند و وسائل اندک خانه هایشان تخریب شد. کارگرانی که از این یورش شبانه جان سالم بدر برده بودند بخشی در محل کار دستگیر و بقیه تحت پیگرد مزدوران امنیتی رژیم قرار گرفتند و در سطح شهر سرگردان شدند. این سرکوب وحشیانه که نه تنها دوم خردادیها بلکه حتی سایت ملی – مذهبی ها هم از درج اخبار آن خودداری کردند، نقطۀ اوج کوششهای چند روزۀ مزدوران رژیم برای مقابله با شروع اعتصابی بود که از مدتها قبل موعد آن توسط سندیکای کارگران شرکت واحد تعیین و اعلام شده بود.

کارگران شرکت واحد در جریان مبازرات چند ماهه خویش تشكل یابی كارگرى را از حق و ضرورت به عمل تبدیل کردند، و آمادگی جنبش کارگری ایران برای ایجاد تشکل به نیروی خویش و سازماندهی عملی آن بدون اجازۀ دولت و کارفرما را به نمایش گذاشتند؛ با استفاده از حربۀ اعتصاب و رودرروئی مستقیم با دولت و عوامل سرکوب آن، جسارت و ظرفیت مبارزاتی خود را عیان کردند؛ آنها بغض های فرو خورده و کینه و نفرت را به آگاهی مبدل می کنند و همانگونه که خود اعلام کرده اند در پی راههای دیگری برای ادامه مبارزه خواهند بود. بدون تردید فعالین جنبش کارگری و سوسیالیستی، و مردم آزادیخواه نیز که اینبار قاطعانه از کارگران اعتصابی واحد حمایت کردند بدنبال راههای موثرتری برای دفاع از اعتصابات کارگری خواهند بود. فعالین جنبش کارگری خود را با خانواده های کارگران بازداشت شده همبسته می دانند و برای آزادی کارگران دستگیر شده مبارزه خواهند کرد. ما نیز در این راه با تمام توان خواهیم کوشید.

کمیته اجرائی اتحاد سوسیالیستی کارگری
ده بهمن ٨٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com