اطلاعيه به مناسبت روز كارگر ١٣٨٥

کارگران واحد توانستند، کارگران ايران هم مى توانند

كميته اجرايى اتحاد سوسياليستى كارگرى


ارديبهشت ١٣٨٥


جنبش‏ كارگرى ايران، روز كارگر امسال را در موقعيت متفاوتى برگزار خواهد كرد. روند روبه پيش‏ جنبش‏ كارگرى ايران كه از اول ماه مه سقز در سال 1383 آغاز شد و همچنان ادامه دارد، تاثيرات خود را در نحوه برگزارى و محتواى سخنرانيهاى مراسم هاى روز كارگر خواهد داشت.

امسال نيز جنبش‏ كارگرى ايران محاكمه دستگيرشدگان اول ماه مه سقز در سال 1383 را محكوم مى كند و خواهان رفع اتهام از آنها خواهد شد. دو سال قبل، كارگران سقز كوشيدند تا حكم جهانى طبقه كارگر در مورد اول ماه مه را در خيابانهاى شهر متحقق كنند. اين حكم جهانى كارگران، خواهان برسميت شناخته شدن اول ماه مه بعنوان روز كارگر و تعطيلى آن، و همچنين آزادى كارگران در برگزارى مراسم مستقل و غير دولتى در روز خودشان است.

امسال نيز كارگران مخالفت خود را با شوراهاى اسلامى ابراز مى دارند و بر ليست طولانى مطالبات خود كه افزايش‏ دستمزد و پايان دادن بر استخدام كارگران بر اساس‏ قراردادهاى موقت، در صدر آن است تاكيد خواهند كرد.

اول ماه مه امسال يك ويژگى خاص‏ نسبت به سالهاى گذشته دارد. مبارزه كارگران واحد كه همچنان ادامه دارد اول ماه مه امسال را از سالهاى گذشته متمايز مى كند. از روز كارگر سال گذشته تاكنون، طبقه كارگر ايران به همت والا و شايسته قدردانى كارگران واحد، داراى اولين تشكل خود گرديده كه عليرغم ميل و اراده كارفرما، دولت و چاقوكشان شوراهاى اسلامى و خانه كارگر ايجاد شده است. كارگران شركت واحد سنديكاى خود را راسا و بدون اجازه از دولت و كارفرما ايجاد كردند و براى رسميت يافتن آن وارد يك مبارزه قهرمانانه با رژيم اسلامى و كارفرما شده اند.

كارگران سقز با ابتكار ارزنده خود در اول ماه مه سال 1383 راه برگزارى مراسم غير دولتى را، و كارگران واحد با ايجاد تشكل خود راه تحقق خواست ايجاد تشكل را، به كارگران ايران نشان دادند. تحقق خواست حق تشكل براى طبقه كارگر ايران، با تشكيل سنديكاى واحد تنها مى تواند يك راه داشته باشد. ايجاد تشكل خود راسا و بدون اجازه دولت و كارفرماها و مبارزه براى برسميت شناخته شدن آن.

تاكنون ايجاد تشكل كارگرى در شرايط اختناق و حاكميت استبداد و ديكتاتورى ناممكن شمرده ميشد. اراده محكم و استوار كارگران شركت واحد در تشكيل سنديكاى خود، غير ممكن را ممكن كرد و در اين راه خود، خانواده و حتى فرزندان خردسالشان سختيهاى بسيارى را متحمل شدند. كارگران شركت واحد پيشتاز كارگران ايران براى ايجاد تشكل شدند و كل جنبش‏ كارگرى ايران با ايجاد تشكل كارگران واحد ميرود تا از يك برهه سرنوشت ساز تاريخى عبور كند. به يك دوره تاريخى طولانى و به درازاى عمر طبقه كارگر ايران پايان دهد و يك دوره تاريخى نوين را آغاز كند.

جنبش‏ كارگرى ايران براى عبور موفق از اين برهه سرنوشت ساز تاريخى، اولا بايد تشكل نوپاى كارگران واحد را تشكل كل طبقه كارگر بداند و در كمك به كارگران واحد براى حفظ اين سنديكايشان از هيچ كوششى فروگذار نكند و ثانيا، كل جنبش‏ كارگرى ايران بايد همانند كارگران شجاع شركت واحد راسا و بدون اجازه از دولت و كارفرما تشكل خود را ايجاد كند و مبارزه خود را براى رسميت يافتن آن ادامه دهند. همانطور كه كارگران واحد توانستند تشكل خود را ايجاد كنند، كارگران ايران هم مى توانند.

زنده باد اول ماه مه
زنده باد اتحاد كارگران
پايدار باد سنديكاى كارگران واحد

كميته اجرايى اتحاد سوسياليستى كارگرى
ارديبهشت ١٣٨٥


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com