دفاع از کارگران، دفاع از تغییرات بنیادی است

اتحاد سوسیالیستی کارگرى


٢٠ بهمن ١٣٨٤- ٩ فوريه ٢٠٠٦


توجه تشکلهای کارگری جهان به مسائل طبقه کارگر ایران که با اول ماه مه سقز و وقایع بعد از آن وارد دوران کاملا تازه ای شده بود با آکسیونهای ١٥ فوریه به اوج خود میرسد. فراخوان "کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد" و "فدراسیون اتحادیه های جهانی" تحت عنوان "روز جهانی در دفاع از کارگران ایران" را می توان روز رسمی ادغام جنبش کارگری ایران در جنبش کارگری جهانی بحساب آورد. در ١٥ فوریه همه نگاه ها متوجه اوضاع طبقه کارگر ایران، فقدان حق تشکل مستقل آن، اعتصابات کارگران شرکت واحد و خواستهایشان خواهد شد. ما ضمن قدردانی از "کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد" و "فدراسیون اتحادیه های جهانی"، حمایت کامل و قاطع خود را از این فراخوان شایسته و به موقع اعلام می کنیم.

این همبستگی گسترده بین المللی باعث ایجاد یک اعتماد به نفس عظیم در طبقه کارگر ایران می گردد. با توجه به کلیه وقایع دهه اخیر، و ناتوانی کلیه جنبشهای اقشار و طبقات دیگر در بر آوردن حتی همان مطالبات اندکی که داشتند، جنبش کارگری ایران می رود تا یکی از نیروهای اساسی تحولات و تغییرات در ایران گردد. حمایت ضروری و لازم کل نیروهای اپوزیسیون ایران و همه انسانهای شریف و آزادیخواه ایران از فراخوان و شرکت در آکسیونهای ١٥ فوریه گامی مهم در عروج جنبشی است که چنانچه متشکل شود هم خواست و هم قدرت ایجاد تغییرات بنیادی را دارد.

فراخوان دهندگان تظاهراتها ٥ خواست زیر را پیشنهاد کرده اند:
برسمیت شناختن حق تشکل مستقل کارگران در ایران
آزاد کردن منصوراسانلو و کلیه کارگران دستگیر شده سندیکای شرکت واحد
پذیرش حق داشتن سندیکا از طرف مدیریت شرکت واحد
برسمیت شناختن حق قرارداد دسته جمعی
پرداخت دستمزدهای عقب افتاده کلیه کارگران و اعضاء سندیکا

با توجه به آنکه هم اکنون کارگران اعتصابی شرکت واحد که از زندان آزاد شده اند حق بازگشت به سر کارهای خود را ندارند، و همچنین رفع اتهام از دستگیرشدگان اول ماه مه سقز نیز یکی خواستهای کل طبقه کارگر است، ما مناسب می دانیم تا دو خواست "حق بازگشت بدون قید و شرط کارگران اعتصابی شرکت واحد به سر کار" و "رفع کلیه اتهامات از دستگیرشدگان روز کارگر سقز" نیز به مطالبات این روز افزوده شود.

زنده باد همبستگی کارگری

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

٢٠ بهمن ١٣٨٤ – ٩ فوریه ٢٠٠٦


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com