فاشیست ها در شهر گوتینگن

هوشنگ زمانى


به نقل از به پیش! شماره ١٠ یکشنبه ٢٧ آذر ١٣٨٤، ١٨ دسامبر ٢٠٠٥


روز شنبه ٢٩ اکتبر ٢٠٠۵ حدود ٢۵٠ فاشیست از حزب NPD برای دومین بار وارد شهر گوتینگن شدند و تلاش کردند با راه اندازی تظاهرات، دیدگاه خود را ترویج کنند اما آنها با مقاومتی هزاران نفره روبرو گشتند

شهر دانشجویی گوتینگن واقع در مرکز آلمان و معروف به قلعه سرخ ها، برای دومین بار شاهد ورود فاشیست ها بود. بار اول در تابستان سال ٢٠٠١، ٧٠٠ فاشیست آلمانی با پشتیبانی و اجازه پلیس، برای انجام تظاهرات وارد شهر گوتینگن شدند. در تظاهراتی متقابل، هزاران نفر با پرچم های سرخ در برابر آنها قرار گرفتند.

این بار نیز یک روز پیش از ورود فاشیست ها، آنتی فاشیست ها تظاهراتی برای آمادگی در برابر آنها انجام دادند. تظاهرات کنندگان که بیش از ۵٠٠ نفر بودند، شعارهایی علیه نازیست ها، "مرگ بر آلمان" و "زنده باد کمونیزم" دادند؛ همچنین علیه سخنان "احمدی نژاد" در مورد اسرائیل شعارهایی سرداده شد.

در شب همان روز، عده ای از آنتی فاشیست ها نام تابلوهای ورودی شهر را از گوتینگن به "استالینگراد" تغییر دادند. در یکی از سایت های آنتی فاشیستی، نوشته شده که ما با این حرکت خود می خواهیم به فاشیست ها، شکست فوریه سال ١٩٤٣ را یادآوری کنیم و به آنها بگوییم که ما همه جا را برای آنها به طور سمبلیک به "استالینگراد" تبدیل خواهیم کرد. گرچه با این تغییر نام نمی خواهیم موفقیت آنتی فاشیستی خود را به استالینگراد گره بزنیم.

روز بعد فاشیست ها وارد شهر شدند. برنامه آنها این بود که حدود ٧ کیلومتر در شهر راه بروند و دیدگاه های خود را از بلندگو تشریح کنند. اما آنتی فاشیست ها از سمت شمالی، مسیر حرکت آنها را با قرار دادن کانتینرهای بزرگ، همچنین با افروختن آتشی عظیم سد کردند. از سوی دیگر به دعوت بیش از ٦٠ نهاد و ارگان از جمله احزاب، تشکل ها، سندیکاها و ... هزاران نفر به خیابان ریختند و مانع حرکت آنها از هر طرفی شدند. پلیس جمعیت حاضر را حدود ٦٠٠٠ نفر تخمین زد.

میان پلیس و آنتی فاشیست ها درگیری روی داد. از طرفی آنتی فاشیست ها به سوی فاشیست ها سنگ و شیشه پرتاب می کردند و از طرف دیگر پلیس با ماشین های آتش نشانی و گاز اشک آور به آنتی فاشیست ها حمله کرد. در این بین حدود ١٤ پلیس زخمی شدند و بیش از ۵٠ نفر زخم سطحی برداشتند. ٤٠ نفر نیز دستگیر شدند.

با این اوضاع، فاشیست ها ناچار گشتند سه ساعت پیش از موعد، در حالی که فقط چند صد متر راه پیموده بودند، به سوی راه آهن برگردند و تظاهرات شان را نیمه کاره، به پایان برسانند. *

منابع:
De.indymedia.org
سایت تلویزیون ان.دى.آر (www.ndr.de)


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com