اطلاعیه پایانی کنفرانس هشتم اتحاد سوسیالیستی کارگری

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

به نقل از به پیش! شماره 66، یک شنبه 23 مرداد 1390، 14 اوت 2011


کنفرانس هشتم اتحاد سوسیالیستی کارگری در روزهای 29 ژوئیه تا سوم اوت برگزار شد. بخش مهم گزارش کمیته اجرایی و مباحث حول آن به بازسازی کل تشکیلات اتحاد سوسیالیستی کارگری اختصاص یافت. کنفرانس در پایان اقدامات کمیته اجرایی در جهت بازسازی تشکیلات را تایید کرد و مقرر داشت تا ساختار و شیوه عملکرد کلیه ارگان های تشکیلاتی تماما بر اساس مبانی و ضوابط اسناد مصوب بازسازی پیش برود و برای ارگان هایی که هنوز اسناد مدون ندارند، سندهای لازم تهیه شود.

مهمترین موضوعاتی که در دستور مباحث سیاسی کنفرانس قرار گرفت اینها بودند: 1 -استراتژی سوسیالیسم کارگری در کردستان، 2 - موانع اتخاذ سیاستهای ما در جنبش کارگری، 3 - گرایشات و روندهای عینی بازدارنده در مقابل پیشروی گرایش سوسیالیسم کارگری، 4 - تشکیل حزب در گرو چیست و بررسی عوامل و تحولاتی که تشکیل حزب در گرو آنهاست، 5 - در مبحث اوضاع سیاسی ایران کنفرانس قطعنامه "اهداف و استراتژی طبقه کارگر در جنبش جاری" را تصویب کرد.

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

ششم اوت 2011


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com