!دستگيرشدگان اول ماه مه را آزاد کنيد

بنا به اطلاعيه انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى، ساعت ٥ امروز شنبه اول ماه مه، نزديک بيش از ٤٠ نفر از شرکت کنندگان در مراسم روز کارگر شهر سقز توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگير شدند. اسامى ٣ نفر از دستگير شدگان محمود صالحى، محسن حکيمى و سيد جلال حسينى است. اين حق مسلم کارگران است که مراسم روز کارگر را مستقل از کارفرماها، دولت و خانه کارگر برگزار کنند و دستگير شدگان بايد فورا آزاد گردند.اين وظيفه همه تشکل هاى کارگرى و سازمانها و احزاب مترقى است که به دستگيرى شرکت کنندگان در مراسم روز کارگر اعتراض کنند و خواهان آزادى فورى کليه آنها بشوند.

کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى
اول ماه مه ٢٠٠٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com