حکم آزادى متهمان اول ماه مه سقز در گرو اعتراض و اعلام همبستگى ماست!

کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى


٢٨ مرداد ١٣٨٣ (١٨ اوت ٢٠٠٤)


دادگاه انقلاب سقز مجددا محمود صالحى، جلال حسينى، محمد عبدى پور، برهان ديوانگرد، هادى تنومند، اسماعيل خودکام، و محسن حکيمى را براى محاکمه در تاريخ دوم و سوم شهريور احضار کرده است.

اين هفت نفر در آستانه برگزارى مراسم اول ماه مه در پارکى در شهر سقز در ١٢ ارديبهشت گذشته دستگير شدند و دوازده روز به جرم «تجمع غيرقانونى» در بازداشت بودند. تنها نيروى مقاومت دستگيرشدگان و قدرت همبستگى و فشار اعتراضات داخلى و خارجى بود که مقامات رژيم را ناچار کرد تا پس از دوازده روز دستگيرشدگان را آزاد کنند. دستگيرشدگان مقاومت کردند و تمام دوره بازداشت را در اعتصاب غذا بودند. خانواده‌هاى دستگير شدگان، کارگران همکار، و مردم شريف شهر سقز وسيعا از دستگير شدگان حمايت کردند. در هر جاى کردستان و ايران و جهان، با خبر شدن هر کارگر آگاه و هر انسان آزاديخواهى از دستگيرى کارگرانى که قصد داشتند روز جهانى خود را جشن بگيرند باعث خشم و اعتراض نسبت به رژيم جمهورى اسلامى ايران شد. همچنين نهادهاى جهانى، بويژه به سبب کمپين اعتراضى کنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه‌هاى کارگرى آزاد، بر رژيم جمهورى اسلامى اعمال فشار کردند.

بدون چنين مبارزه و اعمال فشارى مقامات رژيم جمهورى اسلامى دستگيرشدگان اول مه سقز را آزاد نميکردند. اين همان رژيمى است که جمال چراغ ويسى را به خاطر سخنرانى در مراسم اول ماه مه ١٣٦٨ در سنندج اعدام کرد. اما با تناسب قواى موجود توان آن را ندارد که کارگران را به همين جرم به دادگاه ببرد. به همين دليل است که در احضاريه مجدد اين هفت نفر اکنون هيچ اشاره اى به مبادرت به برگزارى مراسم اول مه و «تجمع غير قانونى» نميشود، بلکه جرم آنها هوادارى از «گروه الحادى کومه‌له» ذکر شده است. حتما اين تدبير دادگاه انقلاب سقز با صلاحديد مقامات ارشد قوه قضائيه رژيم اتخاذ شده است. و قطعا اين تدبير تلاشى است تا متهمان را در دادگاه در وضعيت دشوارى قرار دهند و مانع اعتراض و اعلام همبستگى وسيع داخلى و خارجى شوند. اما اينکه قوه قضائيه رژيم در خود آن توان را نميبيند که به صراحت جرم آنها را قصد شرکت در جشن اول مه ذکر کند و اکنون به چنين جرم تراشيدن‌هايى متوسل ميشود در عين حال نشانه موقعيت شکننده رژيم در برابر اعتراضات داخلى و خارجى است.

حکم دادگاه رژيم در مورد متهمان اول مه سقز را قدرت همبستگى و اعتراضات در ايران و سراسر جهان تعيين ميکند. هم اکنون بخشهايى از کارگران سراسر ايران به شيوه‌هاى مختلف در پى اعلام همبستگى خود با متهمان سقز هستند. هم اکنون طومارهايى با خواست آزادى اين متهمان در شهرهاى ايران دست به دست ميگردد. هم اکنون در داخل و خارج کشور جلسات همفکرى و راهجويى براى تقويت صف اعتراضى به محاکمه دستگيرشدگان اول مه سقز مرتبا تشکيل ميگردد. هم اکنون در خارج کشور چندين ميتينگ و تظاهرات در اعتراض به بيدادگاه سقز در کشورهاى مختلف سازماندهى شده است. هر کارگر حق طلبى، هر روشنفکر آزاديخواهى، و هر انسان عدالت‌جويى بايد جاى خالى خود را در صف اين نمايش عظيم همبستگى پر کند. حکم دادگاه دستگيرشدگان اول مه در دست شماست. با اعتراض خود حکم بر آزادى متهمان سقز دهيد.

کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى

٢٨ مرداد ١٣٨٣ (١٨ اوت ٢٠٠٤)


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com