سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

نامه سندیکای کارگران شرکت واحد  به

 واحد شورای عالی تعیین دستمزد ها


ششم اسفندماه هشتاد و چهار


به نقل: از سایت اتحاد بین المللی در دفاع از مبارزات کارگران در ایران

از آنجایی که حداقل دستمزدها بسیار پایین تر از میزان مورد نیاز تا مین حداقل یک زندگی انسانی است و کفاف ابتدایی ترین نیاز های زندگی یک خانواده کارگری را نمی دهد وحتی طی آمار ارائه شده رسمی دستمزد های کنونی از میزان خط فقر از دو سال قبل هم چند بار کمتر است.
از آنجا که حداقل دستمزدها حتی کفاف پرداخت اجاره یک خانه دو اتاقه را نمی دهد و با توجه به رشد سرسام آور قیمت ها، هرروز وهر ماه قدرت خرید خانواده های کارگری افت شدیدی پیدا می کند وزندگی از این هم سخت تر میشود.
از آنجا که موعد تعیین حداقل دستمزدها برای سال آینده فرا رسیده است ما اعلام می کنیم که:

١ - میزان حداقل دستمزدها ا باید توسط خود کارگران ونمایندگان واقعی آنها تعیین شود. ما حق خود می دانیم حداقل دستمزد سال بعد را خودمان تعیین کنیم.
٢ - حداقل دستمزد برای سال ١٣٨٥ نباید کمتر از خط فقر باشد. شما به خوبی واقف هستید، یک خانواده پنج نفره برای یک زندگی انسانی به دستمزدی بیش از این نیاز دارد. ما خواهان حداقل دستمزدی هستیم که با تورم واقعی برابری داشته باشد.
٣ - ما همچنین خواهان افزایش حقوق کارگران باز نشسته به صورتی که کرامت وشأن انسانی این کارگران حفظ شود،هستیم.کارگرانی که یک عمر کارمی کنند،حق دارند در زمان باز نشتگی از یک زندگی انسانی برخوردار باشند.

سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه
٥ اسفند ١٣٨٤

رونوشت به :
- سازمان جهانی کار
- کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کار