افق‌هاى دورتر را ببينيم

على خدرى


٦ دسامبر ٢٠٠٥


محسن حكيمى، يكى از دستگير شدگان اول ماه مه سقز، طى يك نامه سرگشاده رهنمودى به پشتيبانان اين كمپين ميدهد كه توجه جدى ميطلبد. در بخشى از نامه آمده است:
«اين حمايت‌ها زمانى مى تواند جدى‌تر، بسيج كننده تر و تاثير گزارتر باشد كه با هويت واقعى و شناسنامه دار اشخاص‏ حمايت كننده _اعم از حقيقى و حقوقى_ صورت گيرد.»

او مى پذيرد كه برخى از فعالان داخل ممكن است با علنى كردن نام خود به خطر بيافتند. اما ادامه ميدهد:
«در صورت گسترش‏ دايره اين حمايت‌ها و توده‌گير شدن آن ها اين تهديد نمى‌تواند چندان خطرساز و جدى باشد. ... آيا بهتر نيست همه _اعم از داخل و خارج_ «زمينى»‌تر عمل كنيم، از دادن شعارهاى تند و تيز و بی تاثير دست برداريم و در عوض‏ با هويت‌هاى واقعى خود وارد اين كارزار شويم و به گونه‌ئى رفتار كنيم كه حتى در صورت عملى شدن تهديد فوق بتوانيم آشكارا و با صراحت مسئوليت اعلام حمايت خود را بپذيريم؟»

طبقه كارگر بنا به ضرورت در عرصه هاى مختلف مبارزه وارد ميشود: از مبارزه عليه ديكتاتورى سرمايه و استبداد يك رژيم معين تا مبارزات اقتصادى و صنفى. اين مبارزه، كه دراز مدت است، هم به شيوه‌ى علنى پيش‏ ميرود و هم مخفى. در هر دو عرصه نيز هميشه كسانى علنى ميشوند و نيز ضرورى است كسانى مخفى بمانند. هنر رهبران كارگرى اينست كه به نسبت اهداف دراز مدت مبارزه و ايجاد تشكلهاى مناسب براى تحقق آن، هميشه تناسبى بين اين دو عرصه نگهدارند.

كمپين حمايت از دستگير شدگان اول ماه مه يك اكسيون معين با ابعاد معين است. اين اكسيون فقط يك حلقه از ميليونها حلقه از مبارزه دراز مدتى است كه آحاد اين طبقه در آن وارد شده و ميشوند. اينان در اين مسير احزاب سياسى و تشكلهاى خود را ساخته و ميسازند. اينان توسط دم و دستگاههاى عظيم مخفى و علنى سركوب شده و ميشوند. مبارزه مخفى را نفس‏ ديكتاتوريت سرمايه و استبداد رژيمها تحميل كرده و ميكند. در ميان اين رژيمها جمهورى اسلامى در درنده خوئى موقعيتى ويژه دارد. دشمنى سرمايه داران و رژيمهايشان و از جمله جمهورى اسلامى با همه كارگران حق‌خواه و مخصوصاً با كمونيستها بر كسى پوشيده نيست. فعالين و گروههاى كارگرى كه امروز به دفاع از اين كمپين برميخيزند بايد بفكر همه اين واقعيات و مبارزات بسيار گسترده‌ى پيش‏ رو باشند. به نظر من بايد به آنها اجازه داد كه خود تصميم بگيرند كه در اين كمپين با نام حقيقى و حقوقى خود ظاهر شوند و يا به شيوه‌ئى كاملاً مخفى. فراموش‏ نكنيم كه اين كمپين براى رسيدن به هدفش‏ بايد روى پشتيبانى هرچه وسيعتر توده‌ئى تكيه كند. گروههاى مخفى نيز نفوذ كلام و تاثير معينى دارند و در كنار بقيه به تقويت اين كمپين كمك خواهند كرد. افقهاى مبارزه دراز مدت را گم نكنيم.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com