کارگران ایران خود رو:

پیشنهاد کارگران ایران خودرو به تمام کارگران و فعالین آنان


هشتم اسفند ماه هشتاد و چهار


با سلام
دوستان! ما کارگران ایران خودرو به منظور دفاع از کارگران شرکت واحد می خواهیم این پیشنهاد را مطرح کنیم:

همانطوریکه می دانیم به علت نداشتن تشکلهای کارگری فراخوان حضور نمایندگان کارگران در کمیته تعین دستمزدها عملا غیر واقعی است برای چالش رژیم ما این طرح را پیشنهاد می کنیم اگر با آن موافق هستید لطفا جواب ویا هر طرح دیگری دارید مطرح کرده و فورآ برای ما ارسال کنید.

وقتی که پیشنهاد از طرف ما مطرح شد با حمایت همه جانبه از آن یک گام دیگری به جلو بر داریم و اما پیشنهاد:
ما می خواهیم اعلام کنیم که به علت نبودن امنیت و تشکلهای کارگری و نداشتن نمایندگان واقعی کارگران ما خواهان حضورکارگران و سندیکای شرکت واحد و دیگر تشکلهای واقعی کارگران از جمله کمیته پیگری و کمیته هماهنگی و نمایندگان کارگران شاهو،  کارگران نساجی کاشان، نمایندگان کارگران شرکت صدرا وسایر نمایندگان واقعی کارگران که حضور آنها مسله امنیتی ندارد به عنوان کارگران ایران در کمیته تعیین دستمزدها شویم.

با این کار این مسله را مد نظر قرار می دهیم:
به رسمیت شناختن کارگران شرکت واحد به عنوان یک تشکل از طرف کارگران و نشان دادن عدم امکان انتخاب نمایندگان واقعی کارگران و بعد رسمیت نشناختن کمیته دستمزدها.

موفق باشید
IKCOKAR@YAHOO.COM