فایلهای صوتی سمینار افشای همبستگی آمریکایی و عوامل آن برای نفوذ در جنبش کارگری ایران
 
فایلهای صوتی سمینار افشای همبستگی آمریکایی و عوامل آن برای نفوذ در جنبش کارگری ایران- قسمت اول
ده نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج کشور -بهمن ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩
قسمت دوم
بهمن ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩
قسمت سوم
بهمن ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩
قسمت چهارم و پنجم
بهمن ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩
قسمت ششم
بهمن ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩
قسمت هفتم
بهمن ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩
قسمت هشتم
بهمن ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩
 
   
   
به روز شده در ٢ فوریه ٢٠٠٩