فایلهای صوتی سمینار ویژه کارگران "نیشکر هفت تپه"
 
فایلهای صوتی سمینار ویژه کارگران "نیشکر هفت تپه" قسمت اول
ده نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج کشور -آذر ١٣٨٧- نوامبر ٢٠٠٨
قسمت دوم
-آذر ١٣٨٧- نوامبر ٢٠٠٨
قسمت سوم
-آذر ١٣٨٧- نوامبر ٢٠٠٨
قسمت چهارم
-آذر ١٣٨٧- نوامبر ٢٠٠٨
قسمت پنجم
-آذر ١٣٨٧- نوامبر ٢٠٠٨
قسمت ششم
-آذر ١٣٨٧- نوامبر ٢٠٠٨
قسمت هفتم
-آذر ١٣٨٧- نوامبر ٢٠٠٨
 
   
   
به روز شده در ٤ دسامبر ٢٠٠٨