چهارم بهمن، روز جان باختگان جنبش کارگرى
 
گزارشی از برگزاری مراسم گرامیداشت، کارگران جانباخته مس خاتون آباد کرمان
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری   بهمن ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩
برگزاری مراسم یادبود کارگران جان باخته ی مس خاتون آباد در شهر سقز
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری   بهمن ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩
به بهانه ی پنجمين سالگرد حرکت اعتراضی کارگران مس خاتون آباد
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری    بهمن ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩
تغيير تاريخ جلسه گراميداشت کارگران خاتون آباد    انجمن کارگری جمال چراغ ویسى - ٢٠ ژانويه ٢٠٠٦
کشتار کارگران خاتون آباد فراموش نخواهد شد!    انجمن کارگری جمال چراغ ویسى - ١٧ ژانويه ٢٠٠٦
سالگرد کشتار کارگران خاتون آباد را بر گزا ر کنيم  اتحاد کميته هاى کارگرى   ٢١ دى ٢٠٠٥
کشتار کارگران مجتمع ذوب مس را به کارزاری اجتماعی عليه رژيم بدل کنيم    کميته عمل در دفاع از کارگران مجتمع ذوب مس - ٧ بهمن ١٣٨٣
فراخوان به پیشروان و فعالان کارگری    کارگر پيشرو - بهمن ١٣٨٣
واکنش از نوع سكوت!   سعيد فرزانه - بهمن ١٣٨٣
جنايت ٤ بهمن بى کيفر نخواهد ماند    انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى - ٨ بهمن ١٣٨٣
 
   
   
به روز شده در ١٦ فوریه ٢٠٠٩